lstd.net
当前位置:首页 >> 乘法表口诀图片 口算 >>

乘法表口诀图片 口算

1. 完全平方公式:(a±b)^2=a^2±2ab+b^2, 2.平方差公式:(a+b)(a-b)=a^2-b^2, 3.立方和(差)公式:(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3,(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3 4.完全立方公式:(a±b)^3=a^3±3a^2b+3ab^2±b^3, 5.三数和平方公式:(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc, 6.欧拉公式:(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)=a^3+b^3+c^3-3abc 出现最多的也就第1,2,4条

4x55x46x77x62x55x29x66x9

4x4=16

乘法口诀为:三四十二乘法算式为:3*4=124*3=12

1*1=1 1*2=2 2*2=4 1*3=3 2*3=6 3*3=9 1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16 1*5=5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 1*6=6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 1*7=7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49 1*8=8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64 1*9=9 2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81

2*3=6,3*2=6,口诀是:二三得六3*3=9,口诀是:三三得九.故答案为:2,3,6,3,2,6,二三得六,3,3,9,三三得九.

4乘5等于20.

1) 6+1*2= 2) 2+1*5= 3) 9+2*5= 4) 5+8*5= 5) 2+6*7= 6) 7+4*9= 7) 2*1+2= 8) 5+1*5= 9) 4+9*5= 10) 9*5+6= 11) 4*8+1= 12) 5+2*8= 13) 3*9+5= 14) 8*3+6= 15) 4+3*2= 16) 6*8+4= 17) 3+8*7= 18) 7*9+8= 19) 9*4+6= 20) 9+4*3= 21) 5+3*3= 22) 4+4*

四个袋子里面,每个袋子里面有三个乘法口诀为:三四十二乘法算式为:3*4=124*3=12

乘法口诀1*1=1 1*2=2 2*2=4 1*3=3 2*3=6 3*3=9 1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16 1*5=5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25 1*6=6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36 1*7=7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lstd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com